Producer: Chen Kaixing Zhou Liang Zou Shengwen

Producer: Ge Subiao

Final review: He Li Anniversary Jun Yang Xia

Planner: Zhang Yue

Editor: Tao Hong

Reporters: Guo Qi Wu Jianfeng

Painting: Chen Ziyao, Liu Ziyan, Huang Minzhen

Coordinator: Zhang Shuqi Zhu Sizhe

Xinhua News Agency New Media Center

Xinhua News Agency Fujian Branch

Fujian Normal University Union College

Co-produced